Archiwum Aktualności

AKTUALNE PROGRAMY GRANTOWE

29.08.200611:05

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

"Równać Szanse 2006 – Regionalny Konkurs Grantowy" 

Zasady konkursu grantowego

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież ) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

  • wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych;
  • pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości;
  • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
  • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi;
  • wspólne działania młodzieży z różnych środowisk;
  • poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

  • są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
  • włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym uczestnikiem lub bezpośrednim realizatorem projektu;
  • tworzą spójną ofertę cyklicznych działań;
  • sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu między różnymi NGO’s, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

Preferowane będą

Projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

W przypadku projektów składanych przez szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane będą projekty gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Dotacje nie będą przyznawane na : typową (statutową) działalność szkół i placówek pozaszkolnych; pokrycie bieżących kosztów działania szkół lub organizacji nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty osobowe prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie objętym typowym programem nauczania w szkołach; pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, oprogramowania) lub remonty nie mogą przekroczyć 30% dotacji.

W budżecie należy uwzględnić koszty obsługi projektu (telefony, poczta, obsługa konta bankowego, koszty dojazdu na dwa spotkania z PFDiM) w wysokości nie przekraczającej 10% dotacji.

Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł.

Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r . na działania rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Wnioski z województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", 27-423 Bałtów 55
Adres e-mailowy: baltow@rownacszanse.pl
Informacje o programie:
tel. 0 41 264 10 22

Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronach internetowych:
www.rownacszanse.pl

Ponadto informacji udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży: tel. 0 22 8261016 lub pocztą elektroniczną: a.lega@pcyf.org.pl


Menedżerowie Kultury – ruszyła III edycja projektu

W całej Polsce młodzi ludzie narzekają na brak ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu w swoich miejscowościach. Młodym mieszkańcom miasteczek i wsi brakuje kina, teatru, a często choćby miejsca spotkań. Młodzi Menedżerowie Kultury to pomysł na stymulowanie życia kulturalnego w małych miejscowościach.

Program opiera się na wyłonieniu najaktywniejszych młodych ludzi pasjonujących się filmem, teatrem, sztuką. Ma ich wyposażyć w umiejętności menedżerskie potrzebne do animacji kultury i realizacji swoich projektów oraz pozwolić sfinansować ich pierwsze działania.

Na początku października odbędzie się trzydniowe szkolenie w Warszawie, które przygotuje 25 młodych ludzi do menedżerowania kulturą.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby między 15 a 25 rokiem życia.
Przyjmujemy zgłoszenia osób z całej Polski, ale projekt skierowany jest szczególnie do mieszkańców wsi i miejscowości poniżej 40 tysięcy (priorytetowo będą rozpatrywane zgłoszenia osób z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców ).

Zgłoszenia można przesyłać do 17 września 2006 . Więcej informacji na stronie:

http://www.e.org.pl/


Fundacja Wspomagania Wsioraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany

we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

Nasza wieś, naszą szansą

czyli

co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?  

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:  

· Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.  

· Działania podejmowane w ramach projektu mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.  

· W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty . W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.  

· Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.  

· W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.  

· Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutym2007 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.  

Wnioski należy składać do 9 października2006 do Fundacji Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 grudnia 2006 roku

Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej