Archiwum Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI

29.08.200615:25

Serock, dnia 21.08.2006r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U . Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.)zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30.08.2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 13,00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z LVI sesji Rady Miejskiej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i piwnic

w Jachrance.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych we wsi Nowa

Wieś.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat legionowski,

woj. mazowieckie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek Nr 42/1, 42,3 i 42/5 obr. 06

położonych w Serocku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od

opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Sosnowa we wsi Borowa

Góra.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Baśniowa we wsi

Skubianka

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku

Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku

Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej

z kontroli Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie wydawania zezwoleń

na sprzedaż alkoholu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie profilaktyki alkoholowej w 2006r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej

z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie opieki i pomocy społecznej nad

podopiecznymi w 2006r.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej

kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej oświaty

w ramach środków przydzielonych przez Radę Miejską za okres styczeń – czerwiec

2006r.

16. Informacja o przeprowadzonych przetargach.

17. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza M i G Serock.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Serocku

Sławomir Osiwała

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej