Archiwum Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

15.09.200610:25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 22.09.2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21

Początek obrad o godz. 13,00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z LVII sesji Rady Miejskiej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej z 15.03.2006r. Nr 440/L/06 i Nr 441/L/06.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastai Gminy Serock w 2006r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Miasto i Gmina Serock obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 42/4 położonej we wsi Gąsiorowo.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 145/4 położonej we wsi Wierzbica.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Serocku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/7 obręb 18.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Wiosenna w Wierzbicy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnejkontroli Dz iałalności Ośrodka Kultury okresie styczeń-lipiec 2006r.

14. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza M i G Serock.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Sławomir Osiwała

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej