Archiwum Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 17.10.2006 R.

11.10.200612:37

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.)  zwołuję LIX Sesję Rady Miejskiej  w Serocku w dniu 17.10.2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

 
Początek obrad o godz. 13.00 

Porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r.                       
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Terytorialnej do spraw referendum gminnego wyznaczonego na dzień 12 listopada 2006 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 170/15 i 171/1 położonych we wsi Borowo Góra.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę nr 238/XXXI/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji planu wydatków na zakupy inwestycyjne w okresie styczeń - wrzesień 2006r. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego i dzierżawy uzyskanych w okresie styczeń – sierpień 2006r.
10. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
11. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza M i G Serock.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Sławomir Osiwała

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej